Brackish Water Puffers

Brackish Water Pufferfish Profiles

Scientific Name Photo
Tetraodon biocellatus Photo Needed
Tetraodon fluviatilis
Photo: Collection Georges Declercq
Tetraodon nigroviridis T. nigroviridis